Click on American Flag For English and Flag of Your Country For Your Language

English

Welcome to SoCalPowerHouse.com

Your best source for Real Estate Services
We tried our best to translate the original English text into your native language, however please excuse any variances in the translation which could not be made verbatim.
For more accurate understanding of our services, please refer to our original English version.

About Us:

RE/MAX International is one of the most recognized commercial real estate brands in the United States for a reason. RE/MAX is an International Corporation and one of the largest commercial real estate franchises in the world with franchisees in 75 countries with 3,500 offices worldwide and 153 markets. We don't follow the industry, but lead the industry into the future. Therefore, we have earned the trust of many property owners around the globe. Our professionals strive to consistently deliver levels of service and success beyond our clients' expectations. By developing a long-term relationship with RE/MAX you can be sure that you have the industry's most talented and committed people working toward the success of your business.

Our Services:

We at RE/MAX address your real estate needs to the greatest detail. You gain a team of committed professionals that will work with you through every step of the process. Our services include but are not limited to:

  • Residential Sales & Acquisitions, Relocations Services for Homes & Estates
  • Commercial Investment Sales and Acquisitions
  • Financing Referral Services
  • Property Leasing & Management Services
  • Attorney, International Immigration related Referral Services
  • Foreign Investor Accounting & Tax Referral Services
  • Interior Design Services By World Class Celebrity Designer
  • General Contractor Services
  • International & Legal Translation Related Services
  • Worldwide Moving & Storage Referral Services

We provide your business an invaluable edge in the planning, negotiation and relocation phases. We offer our clients a focused, relationship-oriented services delivered by some of the most talented and creative minds in the business. We continue to expand our commitment to uncover opportunities and maximize profits for our clients. We focus on the entire spectrum of represent a wide array of institutional and private clients. By developing a long-term relationship with us, you can be sure that you have the industry's most talented and committed people working toward the success of your business.

Type of Services, Specialties & Strategy:

We believe that greater cost savings will result from free-market competition between established firms offering a particular expertise or service for your project; we have the know-how to deliver certainty of execution for our all our exclusive clients. We use our market intelligence, expertise and influence to help you achieve, and surpass, your business goals.​​​​ Our experience extends to all asset types of investment properties including residential, estate properties, retail, office, regional malls, power centers, community and neighborhood centers, lifestyle and specialty centers, single tenant, hotel, multi- residential apartments, industrial warehouse properties, development opportunities and more.

The RE/MAX Experience:

RE/MAX strategic approach consistently results in favorable facility solutions for our clients. Our professionals personally manage national, multi-location projects with the same creative methodology, and detailed level of involvement, that we apply to each and every assignment as required per the property type. Our process allows us to deliver effective results for any size facility, in any location. Our advisors will personally qualify all facility options, conduct tours, facilitate negotiations and actively manage all aspects of the project. By utilizing this process on multi-location requirements we are able to ensure consistency for each transaction.

Summary

We use our market intelligence, expertise and influence to help you achieve, and surpass, your business goals.​​​​ Should the scope of a project require the expertise of specialists in related disciplines, we can assemble a highly experienced, pre-qualified group of professionals from which our clients may select. As a core element of our client services, we serve as Project Manager from the beginning of the planning stages through post-occupancy follow up. Our hands-on involvement during a project ensures that you will have an informed advocate who interfaces with all project participants, continually monitoring the performance of myriad tasks, in order to deliver the project on time and within budget. This additional layer of client service from our advisors has consistently resulted in increased accountability by landlord parties, contractors and designers, in such fashion which leads to practicality in implementation, and project results undeniably exceeding client expectations. Should the scope of a project require the expertise of specialists in related disciplines, we can assemble a highly experienced, pre-qualified group of professionals from which our clients may select.

Native

 

Բարի գալուստ SocalPowerHouse.com:

Անշարժ գույքի ծառայությունների Ձեր լավագույն աղբյուրը:

Մենք հնարավորինս փորձել ենք թարգմանել անգլերեն լեզվով բնօրինակ տեքստը Ձեր մայրենի լեզվով, այնուամենայնիվ, հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը թարգմանության մեջ ցանկացած փոփոխության և ոչ բառացի թարգմանության համար:

Մեր ծառայությունների առավել ճշգրիտ նկարագրության համար խնդրում ենք առավելապես առաջնորդվել անգլերեն լեզվով բնօրինակ տարբերակով:

Մեր մասին.

RE/MAX International-ը ԱՄՆ-ում գործող ամենաճանաչված կոմերցիոն անշարժ գույքի ապրանքանիշներից մեկն է: RE/MAX International ընկերությունը միջազգային կազմակերպություն է և հանդիսանում է ամենամեծ կոմերցիոն անշարժ գույքի ֆրանչայզինգներինց մեկը, որը ավելի քան 75 երկրներում ունի 3 500 գրասենյակներ և 153 շուկաներ: Մենք չենք հետևում արդյունաբերությանը, այլ ուղղորդում   ենք այն դեպի ապագա: Մենք շահել ենք աշխարհում շատ գույքի սեփականատերերի վստահությունը: Մեր պրոֆեսիոնալ աշխատակիցները ջանում են հաստատապես մատուցելու ծառայությունների մակարդակ և հաջողության հասցնել մեր պատվիրատուների ակնկալիքները: Հաստատելով երկարատև հարաբերություններ RE/MAX-ի հետ` Դուք կարող եք համոզված լինել, որ Ձեր բիզնեսի հաջողության համար աշխատում են արդյունաբերության ամենատաղանդավոր և նվիրված աշխատակիցներ:

 

Մեր ծառայությունների շրջանակը:

RE/MAX ընկերությունում մենք հասցեավորում ենք Ձեր անշարժ գույքի պահանջարկը դեպի կատարյալ մանրամասների: Նվիրված պրոֆեսիոնալ աշխատակիցների խումբը կաշխատի Ձեզ հետ գործընթացի յուրաքանչյուր փուլում: Մեր ծառայությունների շրջանակը ներառում է, սակայն չի սահմանափակվում հետևյալով`

-   Բնակելի տարածքների վաճառք և գնում, տների և անշարժ գույքի տեղափոխման ծառայություններ,

-   Կոմերցիոն ներդրումների վաճառք և գնում,

-   Ծորհրդատվական ծառայությունների ֆինանսավորում,

-   Սեփականության լիզինգի և կառավարման ծառայություններ,

-   Խորհրդատվական ծառայություններին վերաբերող հավատարմագրություն, միջազգային ներհոսք,

-   Միջազգային ներդրումների հաշվառում և հարկային խորհրդատվական ծառայություններ

-   Աշխարհահռչակ հայտնի դիզայներների կողմից ինտերիերի դիզայներական ծառայություններ,

-   Պայմանագրային ծառայություններ,

-   Միջազգային և իրավական թարգմանությունների ծառայություններ,

-   Տեղաշարժման և պահպանման խորհրդատվական ծառայություններ

Մենք ապահովում ենք անգնահատելի մակարդակ Ձեր բիզնեսի պլանավորման, բանակցություններ վարելու և տեղաբաշխման փուլերում: Մենք առաջարկում ենք մեր պատվիրատուներին կենտրոնացված և հարաբերությունների վրա հիմնված ծառայություններ բիզնեսում ամենափորձառու և ստեղծագործ մարդկանց կողմից: Մենք շարունակում ենք ընդարձակել մեր մասնակցությունը բացահայտելու մեր պատվիրատուների հնարավորությունները և առավելագույնի հասցնելու վերջիններիս շահութաբերությունը: Մենք կենտրոնացած ենք ինստիտուցիոնալ և մասնավոր պատվիրատուներին ներկայացնելու ամբողջ հատվածի շրջանակներում: Մեզ հետ երկարատև հարաբերություններ հաստատելու արդյունքում կարող եք համոզված լինել, որ Ձեր բիզնեսի հաջողությանն աջակցում ենք արդյունաբերության ոլորտի ամենատաղանդավոր և նվիրված մարդիկ:

 

 

Ծառայությունների տեսակները, առանձնահատկությունները և ռազմավարությունը:

Մենք հավատում ենք, որ Ձեր նախագծի համար առանձնահատուկ փորձաքննություն կամ ծառայություններ առաջարկող առկա ընկերությունների միջև ձևավորված մրցակցությունը կհանգեցնի ծախսերի առավել մեծ չափով խնայողության, մենք ունենք փորձառություն մեր բացառիկ պատվիրատությունների համար գործողությունների հստակ իրականացման համար: Մենք կիրառում ենք մեր ընդունակությունները, փորձառությունը և ազդեցությունը օգնելու Ձեզ հասնելու և գերազանցելու Ձեր բիզնես նպատակները: Մեր փորձառություները ներառում է ներդրումային գույքի բոլոր տեսակները, ներառյալ բնակելի անշարժ գույք, մանրածախ, գրասենյակներ, տարածքային առևտրի կենտրոններ, համայնքային և հարևանային կենտրոններ, կենցաղային և մասնագիտական կենտրոններ, միայնակ վարձակալական տարածքներ, հյուրանոցներ, բազմաբնակարան շինություններ, արդյունաբերական պահեստային շինություններ, զարգացման հնարավորություններ և ավելին:

 

RE/MAX փորձառությունը:

RE/MAX ընկերության ռազմավարական մոտեցումները հիմնականում հանգեցնում են նպատակային լուծումներ մեր պատվիրատուների համար: Մեր պրոֆեսիոնալ անձնակազմը անհատական եղանակով կառավարում են ազգային, բազմատարածական նախագծերը նույն մեթոդոլոգիայով և ներգրավվածության մանրամասնեցված մակարդակով, որ մենք կիրառում ենք գույքի տեսակի համար պահանջվող յուրաքանչյուր հանձնարարականի համար: Մեր կողմից իրականացվող գործընթացը թույլ է տալիս ցանկացած տարածության մեջ գտնվող ցանկացած չափի կառույցի տալ արդյունավետ լուծումներ: Մեր խորհրդատուները անհատապես որակավորում են բոլոր կառույցների հատկանիշները, իրականացնում են շրջայցեր, դյուրին են դարձնում բանակցությունները և ակտիվորեն կառավարուն են նախագծի բոլոր տեսանկյունները: Կիրառելով այդ գործընթացը բազմատարածական չափանիշներով` մենք կարողանում ենք հավաստիացնել յուրաքանչյուր գործարքի հետևողականւթյունը:

 

Ամփոփում:

Մենք կիրառում ենք շուկայի ընդունակությունները, փորձառությունները և ազդեցությունը` օժանդակելու Ձեզ հասնելու և գերազանցելու Ձեր բիզնես նպատակները: Եթե նախագծի շրջանակը պահանջում է որոշակի կանոնակարգերով մասնագետների փորձառություն, մենք կարող ենք հավաքագրել մեծ փորձառություն և որակավորում ունեցող պորֆեսիոնալների խումբ, որոնցից մեր պատվիրատուները կարող են ընտրություն կատարել: Որպես մեր կողմից մատուցվող ծառայությունների հիմնական տարր` մենք առաջարկում ենք նախագծի ղեկավարի ծառայություններ պլանավորման փուլից սկսած մինչև հետընտրական զբաղեցումը: Մեր անմիջական ներգրավվածությունը ենթադրում է, որ Դուք կունենաք իրազեկ իրավաբան, ով կապ է հաստատում նախագծի բոլոր մասնակիցների հետ` շարունակական եղանակով մոնիթորինգի ենթարկելով մեծ քանակությամբ աշխատանքները` նախագիծը ժամանակին ավարտին հասցնելու և բյուջեի սահմաններում իրականացնելու համար: Մեր խորհրդատուների կողմից պատվիրատուին մատուցվող այս լրացուցիչ ծառայությունը արդյունք է տանտերերի, պայմանագրային կողմերի և դիզայներների կողմից հաշվետվողականության բարձրացման, որը հանգեցնում է աշխատանքների իրականացման և նախագծի արդյունքների գործնական բնույթի համար, որն էլ անվիճելիորեն գերազանցում է պատվիրատուների սպասելիքները: Եթե նախագծի շրջանակը պահանջում է որոշակի կանոնակարգերով մասնագետների փորձաքննություն, մենք կարող ենք հավաքագրել մեծ փորձառություն և որակավորում ունեցող պորֆեսիոնալների խումբ, որոնցից մեր պատվիրատուները կարող են ընտրություն կատարել:

 

Contact Us Commercial Value Request Buyers/Sellers Contact Us Services Contact Us Search Space Calculator Listings News Calculators Professional Resources Search Homes / Condos Featured Development Videos & Links Meet Our Team Accreditations Market Data About Us Standard Residential Investor Reports Investors Customized Market Report REO/Foreclosure College Fund Building RE Wealth Short Sale Strategies Probate Sale Investors Open Houses Seller Reports Calculators Professional Resources Buyer Reports Sell Your House Accreditations Videos & Links VIP Home Finder First Time Buyers Meet Our Team Legal Disclaimer Calculators Videos & Links Local Weather Local Schools F.A.Qs Professional Resources Your Future Depends on... Real Estate News About Us Meet Our Team Accreditations References Services Moving Tips Legal Disclaimer REO/Foreclosure Home Page REO Resources Distressed Properties and Short Sale Featured Listings Contact Real Estate Market News Referrals